A. POETRY (5 Lessons)
1. Descriptive Poetry – Maharshi Dawtayam- Kumarasambhavam- Kalidasa-6 Sarga- 19 Shlokas.

2. Epic Literature – Dhowmyopadesha- Bharatam- Vyasa- Virataparvam- 4 Adhyaya- 21 Shlokas.

3. Bhagavaddarshanam-Sri Krushna Vilasa Kavyam – Sukumara kavi: 25 Shlokas.

4. Moral Poetry- Subhashitani- Vividha kavaya: -15 Shlokas.

5. Modern Poetry – Pannadhatri- Srimat Prataparanayanam- Ogeti Parikshit Sharma:- 18 Shlokas.

B. PROSE (6 Lessons)
1. Gurubhakti – Vedavyasa – 5 pages

2. Moral Story – Durasha , From Panachatantra of VishnuSharma , 4 pages

3. Moral Story – Gardhaba katha, From Hitopadesha of Narayanapandita, 2 pages

4. Modern Prose- Lalata likhitam- Sri Janardhanahegde. 6 pages

5. Ramalinga Kathas- -Andhra kavya Katha- Sri Sannidhanam Suryanaraya Shastry. (2 Stories, 6 pages)

6. Comunication Skills –Shemushi Pariksha- 6 Passages.

C. TRANSLATION
1. 30 Selected sentences for translation.

D. GRAMMAR
1. Shabdas (Halanta Shabdas)– 20
2. Sandhi – 8
3. Samasa: – 7

E. NON DETAILED TEXT
1. Karna Bharam – Bhasa kavi. 13 pages
2. Gurudakshina – Kumaraswamy. 08 pages

Click Here for Complete AP Board Intermediate Syllabus

Banasthali Vidyapeeth Class 6 to 11 Admission Open for Girls!! Apply Now!!